Elazığ Belediyesi 23 dükkânı satışa çıkardı 

Mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait olan Kızılay Mahallesi'ndeki Traktörcü Esnafları Sitesi'nde 23 dükkan Elazığ Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. 

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Muhammed Fatih Akarsu

Elazığ Belediyesi Traktörcü Esnafları Sitesi’ndeki 23 dükkanı satışa çıkardı. Mülkiyeti Elazığ Belediyesi’ne ait olan Kızılay Mahallesi 847. ada, 4 numaralı parselde kayıtlı Traktörcü Esnafları Sitesi’nde bulunan 23 dükkanı açık artırma usulü ile satışını gerçekleştirecek. İş yerlerinin ihalesi 13 Eylül Salı günü saat 14.0’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde encümen huzurunda yapılacak. 

Traktörcü Esnafları Sitesi’ndeki dükkanlar için istenen muhammen bedeller ise şöyle oldu;

1.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 885 bin TL, geçici teminat 26 bin 550 TL 
2.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 875 bin TL, geçici teminat 26 bin 250 TL 
3.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 865 bin TL, geçici teminat 25 bin 950 TL
 4.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 855 bin TL, geçici teminat 25 bin 650 TL 
5.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 845 bin TL, geçici teminat 25 bin 350 TL 
6.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 845 bin TL, geçici teminat 25 bin 350 TL 
7.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 845 bin TL, geçici teminat 25 bin 350 TL 
8.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 845 bin TL, geçici teminat 25 bin 350 TL 
9.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 1 Milyon 130 bin TL, geçici teminat 33 bin 900 TL

10.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 1 Milyon 130 bin TL, geçici teminat 33 bin 900 TL

11.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 815 bin TL, geçici teminat 24 bin 450 TL 
12.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 815 bin TL, geçici teminat 24 bin 450 TL 
13.  Bağımsız bölüm için muhammen bedel 815 bin TL, geçici teminat 24 bin 450 TL 
14. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 1 Milyon 130 bin TL, geçici teminat 33 bin 900 TL 
15. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 1 Milyon 130 bin TL, geçici teminat 33 bin 900 TL 
16. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 890 bin TL, geçici teminat 26 bin 700 TL 
17. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 890 bin TL, geçici teminat 26 bin 700 TL 
18. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 890 bin TL, geçici teminat 26 bin 700 TL 
19. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 890 bin TL, geçici teminat 26 bin 700 TL 
20. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 900 bin TL, geçici teminat 27 bin TL 
21. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 910 bin TL, geçici teminat 27 bin 300 TL 
22. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 920 bin TL, geçici teminat 27 bin 600 TL 
23. Bağımsız bölüm için muhammen bedel 930 bin TL, geçici teminat 27 bin 900 TL

İHALE ŞARTLARI ŞÖYLE;

1- Mülkiyeti, Belediyemize ait, İlimiz Merkez Tapunun Kesrik Mahallesinde ada: 847 parsel:4 numarada kayıtlı Traktörcü Esnafları Sitesi adresinde bulunan aşağıda bağımsız bölüm nosu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. 2- İşyerlerin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00    (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden yeterlilik için aşağıdaki şartlar aranır. 4.1- Kanuni ikametgâhı olması, 4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için) 4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, a)Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde; tasdikli imza beyannamesi, b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 4.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 4.9--Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden önce gerçek veya tüzel kişiliğin Traktör Alım ve Satım faaliyetini fiilen yaptığını gösterir belge (vergi levhası, işyeri açma ruhsatı, ticaret odası kaydı veya mesleki oda kaydı belgelerinden en az birini),

4.10-Elazığ Belediye sınırları içerisinde mevcutta fiilen Traktör Alım ve Satım faaliyetini yaptığına dair Sınırlı Sorumlu Elazığ Traktörcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından onaylanmış belge,            

4.11-Mevcutta fiilen Traktör Alım ve Satım işi ile iştigal edenler ihaleye iştirak edebileceklerdir. Traktör Alım ve Satım faaliyetinin dışında başka bir ticari faaliyet gösterenler (Otomobil, Pikap, Minibüs, Kamyon, Rentkar vb.) ihaleye katılamazlar. 4.12- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan işyerinin dosyasındaki bilgileri ve işyerinin tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 10-   İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN